خدمات پذیرایی و مجالس

آموزش مراحل کامل اجرای مراسم ترحیم و ختم

سوگواری برای عزیز از دست رفته از زمان های بسیار دور در ایران مانند تمامی فرهنگ های دیگر رایج بوده و هست و اکثر این مراسم در طول زمان به شکل اولیه خود باقی مانده اند و تغییرات اندکی در آنها صورت گرفته است. این سوگواری از زمان خاکسپاری متوفی شروع شده و گاه تا […]ادامه مطلب .