کارواش

راهنمای پاک کردن فضولات پرندگان از روی ماشین

فضولات پرندگان روی خودرو باعث می شودکه رنگ ماشین خراب شده و سبب خسارت به اتومبیلتان گردد. بنابراین لازم است که وقتی با چنین صحنه ی بدی رو به رو شدید بدون درنگ به طور صحیح فضولات را از روی خودرو پاک کنید.   0ادامه مطلب .